Keszthelyi Túravitorlás Club
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Elérhetőség

Elnök : Gárdos Péter   

Levél: Keszthelyi Túravitorlás Club.8360.Keszthely. Madách u.4  

Titkár: Bozsár Józsefné

Telefon: 06-20-3680-222

E-mail: bozsgabi@gmail.com

 

 
Linkek
 
A KTC kikötőhasználatának jogállása
 
Alapszabály tovább

 

8. A tag alapvető joga, hogy az Egyesület tevékenységében részt vegyen. Ennek során különösen:

- az Egyesület közgyűlésén részt vehet, szavazati jogát gyakorolhatja, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalhat, kérdéseket, indítványokat, javaslatokat és észrevételeket tehet,

- az Egyesület szerveibe választhat, illetőleg választható,

- igénybe veheti az Egyesület által lehetővé tett juttatásokat, kedvezményeket, a Szervezeti és Működési Szabályzatban és a Teleprendben meghatározott módon.

- kérdéseket tehet fel, javaslatokat terjeszthet elő az Egyesület vezető tisztségviselőinek, tisztségviselőinek,

- kérheti, hogy az általa előterjesztettekre az elnökség a felügyelőbizottság vagy az etikai bizottság írásban válaszoljon,

- szavazzon a közgyűlésen, illetve vezető tisztségviselői, tisztségviselői megválasztása esetén az Egyesület szerveiben. Szavazzon, nyilvánítson véleményt írásban a 2.6 pont szerinti esetben.

9.    A tag vitorlás kishajóját a vonatkozó jogszabályok, a közgyűlés által meghatározott feltételek, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Teleprend előírásai, és az elnökség döntései betartásával az Egyesület kikötőjében elhelyezheti és tárolhatja.

 

10. A tag alapvető kötelessége, hogy

- vegyen részt aktívan az Egyesület, valamint megválasztása esetén szerveinek tevékenységében,

- az Egyesület vagyonát gondosan kezelje, védje,

- tartsa be az Egyesület alapszabályát és egyéb belső szabályait, szabályzatait, a közgyűlés határozatait,

- a közösségért végzett munkában vegyen részt, illetve ha ebben nem vesz részt, a közgyűlés által meghatározott térítést határidőre fizesse meg,

- teljesítse határidőre a tagdíj és egyéb egyesületi díjfizetési kötelezettségeit,

- ne folytasson az egyesületi célokkal ellentétes tevékenységet, propagandát,

- az Egyesület céljában foglaltak szerint aktívan vitorlázzon.

 

11. Különleges jogállású tagjai az Egyesületnek

a) a próbaidős tag (aki csak természetes személy lehet),

b) a jogfenntartó tag (aki csak természetes személy lehet) és

c) a pártoló tag.

Az ilyen státuszban lévő tagok jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein, programjain. Belépési, tartózkodási joguk van az Egyesület vízitelepére, tanácskozási joggal rendelkeznek a közgyűlésen, javaslatokat, észrevételeket tehetnek az Egyesület és szervei működésével kapcsolatban.

11.1. A különleges jogállású tag kötelezettsége az alapszabályban meghatározott célok elérésének támogatása, a tagra vonatkozó magatartásszabályok szerinti viselkedés, és a közgyűlés ilyen tagokra hatályos döntéseinek betartása.

11.2. A próbaidős tag a próbaidő alatt lehetőséget kap arra, hogy az Egyesület céljai érdekében tevékenykedjen, illeszkedjen be az Egyesület közösségébe. A próbaidő célja az, hogy felvételt kérő ismerje meg az Egyesület működését, illetve a tagok ismerjék meg a taggá válni kívánó személyt a tagsághoz szükséges ajánlás elérése érdekében.

11.3. A jogfenntartó tag, az Egyesület olyan tagja lehet, aki életkora, egészségi állapota vagy élethelyzete okából nem képes a tagsággal járó kötelezettségeit – ezek közül különösen az aktív túravitorlázást - a tagtól elvárt módon teljesíteni. Vitorlás kishajója, csónakja nincs az Egyesület kikötőjében vízre helyezve, de az Egyesület életében tovább is részt kíván venni.

11.4. A párttoló tag olyan Egyesületen kívüli természetes vagy jogi személy aki/amely az Egyesületet tevékenységét anyagi és egyéb eszközökkel támogatja a közgyűlés vagy az elnökség által elfogadott módon.

12. Az Egyesület különleges jogállású tagjainak a létszáma nem haladhatja meg a tagok létszámának egyötödét.

 

13. A tagsági viszony megszűnése

13.1. A tagsági viszony megszűnik:

- ha a tag az Egyesületből kilép,

- ha a tagot az Egyesületből kizárják,

- a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,

- a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával,

13.2.    A tag tagsági viszonyát az Egyesület elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti (kilép).

13.3.    Az Egyesület közgyűlése kizárhatja a tagot, ha az, az Egyesület alapszabályát, szabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.

13.3.1 A kizárási eljárást bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezheti az elnökséghez benyújtott írásbeli kérelmével.

13.3.2. Az elnökséghez érkezett kizárási eljárásra vonatkozó kérelmet illetve az abban foglalt okot, indokot az elnökségség köteles az etikai bizottság véleményének kikérése mellett haladéktalanul kivizsgálni, és a kérelmezőt (képviselőjét) és aki ellen a kizárási eljárást kezdeményezték meghallgatni, szükség esetén őket egymással szembesíteni. A kizárási eljárás kezdeményezésben foglaltakról az elnökség köteles írásba foglalt véleményt kialakítani, melyet az üggyel foglalkozó közgyűlés elé önálló napirendi pontként előterjeszt.

13.3.3. Az elnökség a kizárási indítvány kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül e tárgyban való döntésre köteles összehívni a közgyűlést. Erre az elnökség köteles írásban meghívni az ügyben érintett személyeket. Ott számukra lehetőséget kell adni arra, hogy álláspontjukat ismertessék, védekezésére irányuló tényeket, bizonyítékokat előadhassák. Nem utasítható el, a szakértői vélemény beszerzésére irányuló indítvány.

13.3.4. A közgyűlésen a kizárási indítvány alapján indokolással ellátott határozatot kell hozni, melyet a kizárt taggal írásban is közölni kell. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket, bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást, vagy ettől eltérő döntés esetén azt, hogy milyen indokok miatt nem hozott a közgyűlés a tag kizárásról döntést. A közgyűlés kizárásról szóló döntése ellen nincs helye fellebbezésnek.

13.4. Az Egyesület nevében az elnökség a tag tagsági viszonyát felmondással megszüntetheti, amennyiben az a tagdíj vagy egyéb díjfizetési kötelezettségének a közgyűlés által meghatározott határidejéig és mértékéig nem tesz eleget, és tartozásának megfizetésére – a fizetési határidő lejárta előtt benyújtott írásbeli kérelmében foglaltak mérlegelésével – részére más befizetési határidőt az elnökség nem engedélyezett.

13.4.1. Felmondással szüntethető meg az olyan tag tagsági viszonya, aki az Egyesület kikötőhasználatra, hajóelhelyezésre vonatkozó szabályát vagy a hajózásra, kikötőhasználatra vonatkozó jogszabályt az Egyesület kikötőjében súlyosan megsérti, és azt erre vonatkozó felhívás esetén sem hagyja abba, illetve nem állítja vissza a szabálynak megfelelő állapotot.

13.4.2. A felmondás ügyében hozott határozathozatalt megelőzően az Egyesület elnöke tértivevényes postai levélben értesíti a tagot a megállapított kötelezettségszegéséről, és írásban felszólítja arra, hogy tagi kötelezettségét a levele kézhezvételétől számított 8 naptári napon teljesítse, illetve a normasértő állapotot szüntesse meg.

A fizetési felszólításnak tartalmazni kell azt, hogy fizetési késedelem miatt a tag tartozását az ekkor hatályos jegybanki alapkamat megfizetésének kötelezettsége is terheli, továbbá azt a tájékoztatást, hogy amennyiben a tag a tartozását kamatával együtt a levélben meghatározott határidőig nem fizeti meg, az az alapszabály 13.1 pontja szerint a tagsági viszony felmondással való megszűnését eredményezi.

13.4.3. A tagsági viszony 13.4 pontra alapított felmondással való megszűnése ügyében az elnökség indokolt határozatban dönt, melyet az elnök kiadmányoz.

A határozatnak tartalmaznia kell a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást is.

13.4.4. Az elnökség felmondás ügyben hozott határozata ellen – annak kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül – a határozatban megnevezett, fellebbezést nyújthat be a közgyűléshez. A fellebbezést a közgyűléshez kell címezni, de az elnökség részére kell benyújtani. A fellebbezés alapján az etikai bizottság véleményét az elnökség köteles kikérni, és arról, az ügyben döntő közgyűlést tájékoztatni.

13.4.5. Az elnökség a fellebbezés kézhezvételét követő 30 naptári napon belül köteles gondoskodni a közgyűlés összehívása iránt.

13.4.6. A közgyűlés az elnökség 13.4. pontra alapított felmondása ügyében hozott határozatában foglaltaktól eltérő döntést csak akkor hozhat, ha az ügyben érintett tag hitelt érdemlően (pl.: postai feladóvevénnyel, bevételi pénztárbizonylattal, banki igazolással vagy az egyesület pénzkezelésével foglalkozó személy által kiállított átvételi elismervénnyel) igazolja, hogy tag vagy egyéb díjfizetési kötelezettségének az előírt határidőben eleget tett, vagy kötelezettségszegése az Egyesületnek felróható okból valósult meg.

13.4.7. A tag tagsági viszonya a felmondásról szóló határozat meghozatalának napján szűnik meg, amennyiben a tag nem él a 13.4.4. pont szerinti fellebbezés jogával.

13.5. A tagsági viszony megszűnése esetén, a taggal (örökösével) az Egyesületnek el kell számolni. A nem a tag halála okából megszűnt tagsághoz kapcsolódó kötelezettség, hogy a tag az Egyesület vízitelepén elhelyezett vagyontárgyait a tagsági viszony megszűnésének időpontjáig el kell, hogy szállítsa.

13.6. Az Egyesület természetes személy tagjának elhalálozása esetén, a halál időpontját követő hat hónapon belül tagként történő felvételét kérheti az Egyesületnél jelentkező örököse. A kérelmet írásba foglalva az elnökséghez kell benyújtani. Ezen a jogcímen tagfelvétel iránti kérelmet az örökösök közül csak egy jogosult benyújtani. A jelentkező örökösnek közokirattal, vagy több örökös esetén, az örököstársakkal kötött teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt megállapodással kell igazolnia, hogy ő jogosult a tagsági viszony folytatásának elismerését kérni.

 

13.7. A 13.6 pont alatt szabályozott felvétel ügyében az elnökség a kérelem előterjesztésétől számított 30 naptári napon belül dönt. Nem lehet annak az örökösnek a felvételét megtagadni, aki az alapszabály 7. pontja szerinti feltételeknek megfelel.

13.8. A 13.6. pont alatt szabályozott felvétel esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozó örököst a tagfelvétel, és amennyiben az örökhagyó hajóhely-birtokkal rendelkezett, a hajóhely-birtokhoz jutás egyszeri költségei nem terhelik. A taggá történő felvételét követő időponttól köteles az ezen kívűl eső tagi kötelezettségeket teljesíteni.

13.9. A 13.6. pont alatt szabályozott felvétel esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozónak nem minősülő örökös esetében a tagfelvétel illetve a hajóhely-birtokhoz jutás egyszeri költségei 50%-át köteles a tag az Egyesületnek megfizetni. Taggá történt felvételét követő időponttól köteles az ezen kívül eső tagi kötelezettségeket teljesíteni.

13.10. Az Egyesület természetes személy tagjának elhalálozása esetén az örökös által benyújtott tagfelvételi kérelem elbírálásának időpontjáig, az elhalt tag jogán semmilyen tagi jogosultság nem gyakorolható. Az elhalt tag tulajdonát képező, Egyesület területén tárolt, elhelyezett vagyontárgyai a tag halálának időpontját követő 7 hónapig tarthatók – az elhalt tag iránti méltányosság címén – térítésmentesen az Egyesület telepén.

 13.11 Az Egyesület természetes személy - nem különleges jogállású – tagja, életkora, egészségi állapota, megváltozott élethelyzete vagy egyéb méltányolható ok miatt a Közgyűléshez címzett írásbeli nyilatkozatával egy (ideértve az örökbefogadott, mostoha- és neveltet is) gyermekének teljes körű jogutódlással átadhatja egyesületi tagságát (tag személyében bekövetkező változás). A Közgyűlés ennek tudomásulvétele ellen akkor emelhet kifogást, ha a taggá válás jogszabályba ütköző vagy a jogutód nem tesz olyan nyilatkozatot melyben az Egyesület Alapszabályát és egyéb belső szabályzatait betartja.

 

 

IV. fejezet

Az Egyesület gazdálkodása

 

14.     Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

14.1. Az Egyesület vagyona elsősorban a tagok által fizetett díjakból, valamint természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek felajánlásából képződik.

14.2   Az Egyesület vagyonát a céljának megfelelően használhatja, azt nem oszthatja fel a tagok között.

15.     Az Egyesület célja megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. A tagok részére nyereséget nem juttathat.

 

16.     Amennyiben az Egyesület természetes vagy jogi személlyel, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel megbízási, vállalkozási jogviszonyt kíván létesíteni, a jogügylet ajánlatát az elnökség köteles más hasonló ajánlatokkal összevetni. Törekednie kell arra, hogy az Egyesület számára legkedvezőbb kondíciókat biztosító szerződést kösse meg. Az elnökség az ilyen jogviszonyok létesítéséről, feltételeiről, illetve ezek megszűnéséről a felügyelőbizottságot haladéktalanul, a közgyűlést pedig következő ülésén tájékoztatni köteles.

17.     A nem egyesületi tag az Egyesület kikötőjét az elnökség által évente előre meghatározott feltételek és a Közgyűlés által meghatározott díjfizetés teljesítése esetén veheti igénybe.

 

 

V. fejezet

Az Egyesület megszűnése

 

18. Az Egyesület megszűnésével kapcsolatos hatályos rendelkezéseket a Polgári  Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:48 §-a, valamint a 3:83-85. §-ai tartalmazzák.

 

 

 

VI. fejezet

Használati jog

 

19.     Az Egyesület a Keszthelyi Önkormányzat tulajdonát képező 4080. számú tulajdoni lapon feltüntetett, 3834/1, 3833/1-3, 3795/12 helyrajzi szám alatt felvett ingatlanok szerződésben meghatározott részeit birtokolja. A birtoka bérleti jogviszonyon alapul.

 

 

 

VII. fejezet

Záró rendelkezés

 

20.     A jelen Alapszabályban nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.), a közgyűlés határozatai és egyéb hatályos vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

 

 

21.     Ez az Alapszabály a 2003. április 27-én hatályba lépett norma, 2015. június 7., 2015. augusztus 15., és 2018. november 11. napokon elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét tartalmazza, mely 2018. november 11. napjától hatályos.

 

 

A Cnytv. 38.§ (2) bekezdésébe foglaltak alapján igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának.

 

Keszthely, 2018. november 11.                       

 

 

                                                                                               dr. Hangya Kálmán Endre  s.k.

                                                                                                                  elnök                                                  

 

 

 

 
Óra
 
Nézettség
Indulás: 2006-07-19
 
Naptár
2020. Szeptember
HKSCPSV
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
<<   >>
 
Társalgó
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 

Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS &#8226; Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease &#8881; Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...    *****    Horoszkóp megrendelések, asztrológiai és ezoterikus olvasmányok, szoftverek, letöltések. Szeretettel várlak az oldalon!!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,3 év elõrejelzéssel + ajándék névmisztikai elemzés júliusban. Rendeld meg most!!!    *****    Szeretnél egy nagyon részletes születési horoszkópot, 3 év elõrejelzéssel, vagy egy párkapcsolati elemzést? Rendeld meg!