Keszthelyi Túravitorlás Club
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Elérhetőség

Elnök : Gárdos Péter   

Levél: Keszthelyi Túravitorlás Club.8360.Keszthely. Madách u.4  

Titkár: Bozsár Józsefné

Telefon: 06-20-3680-222

E-mail: bozsgabi@gmail.com

 

 
Linkek
 
A KTC kikötőhasználatának jogállása
 
Alapszabály 2018

 

A Keszthelyi Túravitorlás Club Alapszabálya

 

A Keszthelyi Túravitorlás Club (továbbiakban: Egyesület) olyan nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy, melyet a jelen alapszabályban meghatározott cél folyamatos megvalósítására létesítettek.

I. fejezet

Az Egyesület alap adatai

Az Egyesület neve: Keszthelyi Túravitorlás Club,

Az Egyesület elnevezésének rövid formája: KTC,

Az Egyesület székhelye: 8360 Keszthely, Madách u. 4. szám alatti ingatlan,

Az Egyesület működési területe: Magyarország

Az Egyesület vízitelepének helyszíne: 8360 Keszthely, Balaton part (4080. számú tulajdoni lapon feltüntetett, 3834/1, 3833/1-3, 3795/12 helyrajzi szám alatt felvett ingatlanok szerződésben meghatározott részei

 

II. fejezet

Az Egyesület célja

 

1.  Az Egyesület célja: A vitorlázás mindkét ágának, a túravitorlázásnak, és a kedvtelési célú szabadidő-vitorlázásnak szervezett formában történő folytatása, illetve azok – kiemelten a túravitorlázás – népszerűsítése.

 

1.1. Az Egyesület ebből a célból a további célokat tűzi ki:

- az egészséges életmód, a tisztességes sportszellem és sporterkölcs gyakorlása, népszerűsítése,

- a vitorlázás körében az öntevékenység lehetőségének biztosítása, a közösségi élet lehetőségének kibontakoztatása, továbbá a rekreáció megvalósítása,

- a vitorlázás lehetőségének biztosítása, a túravitorlázás elfogadottságának, presztízsének növelése,

- a tagok vízi járművei tárolásának megoldása, kikötő fenntartásával, illetve a parti tárolás lehetőségének biztosításával,

- együttműködés a hasonló célkitűzésű szervezetekkel, egyesületekkel (regionális és országos szinten is) és mindazokkal illetve mindazon szervezetekkel, akik/amelyek céljai között szerepel a balatoni vitorlázás lehetőségének fenntartása, illetve fejlesztése.

 

III. fejezet

Az Egyesület szervezete

2. Az Egyesület szervezete:

- Közgyűlés

- Elnökség

- Felügyelőbizottság

- Etikai Bizottság

2.1 Közgyűlés ülésezése, nyilvánossága és hatásköre

2.1.1.   Az Egyesület döntéshozó szerve a tagok összességét alkotó közgyűlés, mely évente legalább egy alkalommal ülésezik.

2.1.2.   A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a Bíróság elrendeli, illetőleg a tagok legalább fele vagy a Felügyelőbizottság írásban – az ok és cél megjelölésével – indítványozza.

2.1.3.   Az elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

 1. az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
 2. az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy
 3. az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Az a)-c) pont valamelyike esetén összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni, vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

2.1.4.   A közgyűlést – annak időpontját legalább 15 naptári nappal megelőzően – írásban, a tag ismert címére küldött levélben kell összehívni.

2.1.5.   A közgyűlés üléseit az elnökség hívja össze.

2.1.6.   A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell a jogi személy nevét és székhelyét, az ülés idejének és helyszínének megjelölését, az ülés napirendjét.

2.1.7.   A tagok legalább negyedének írásbeli indítványára bármely ügyet fel kell venni a közgyűlés napirendjére, amennyiben azt a közgyűlés megnyitásáig indokolt közös kérelemben előterjesztik az elnökségnek.

2.1.8.   A közgyűlési meghívó kézbesítésétől a közgyűlés napirendjének elfogadásáig a tagok illetve az Egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés szükségességének indokolásával.

2.1.9.   A Közgyűlés megnyitását, vagy a meghívóban leírt napirend elfogadását megelőzően előterjesztett napirendi pontra vonatkozó indítvány napirendre vételéről a közgyűlés dönt.

2.2. A közgyűlés nem nyilvános. Azon a tagokon kívül az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek, illetve az elnökség által meghívottak vehetnek részt. 

2.3.  A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 1. az Egyesület alapszabályának megállapítása és módosítása,
 2. az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása,
 3. az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának, Teleprendjének megállapítása, módosítása,
 4. az Egyesület vezető tisztségviselőinek és tisztségviselőinek megválasztása, visszahívása, felmentése, díjazásának megállapítása,
 5. az Egyesület éves költségvetésének, munkatervének és sporttevének elfogadása,
 6. az Egyesület vagyoni helyzetéről, éves munkatervének, sporttervének végrehajtásáról szóló jelentésének elfogadása,
 7. a Felügyelőbizottság és az Etikai Bizottság éves jelentésének elfogadása,
 8. az Egyesület tagja által fizetendő éves tagdíj és egyéb díjfizetés összegének meghatározása és befizetési határidejének, módjának megállapítása,
 9. az Egyesületért végzett munka megváltása ellenértékének meghatározása,
 10. döntés a rendes működtetési költségeket meghaladó költségek vállalásáról, illetve annak tagokra való terheléséről,
 11. döntés a tag kizárásáról,
 12. döntés a tag tagsági jogviszonyának felmondása ellen benyújtott fellebbezésről,
 13.  a 13.7 és a 13.11 pontokba foglalt eseteken kívül, döntés az egyesületi tagságra irányuló belépés szándékról,
 14.  olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, melyet az egyesület saját tagjaival, vezető tisztségviselőjével, vagy ezek hozzátartozójával köt,
 15.  döntés a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, vezető tisztségviselők, tisztségviselők elleni kártérítési igények érvényesítéséről,
 16.  választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
 17.  végelszámoló kijelölése,
 18. döntés azokban az ügyekben vagy kérdésekben, melyekben az elnökség – a közgyűlés napirendjére felvéve – a közgyűlés határozatát vagy véleményét kéri.

2.4. A közgyűlés határozathozatala

2.4.1    A közgyűlésen minden tagot egy-egy egymással egyenlő szavazat illet meg. A közgyűlésen az Egyesületet pártoló személyek, meghívottak, próbaidős és jogfenntartó tagok tanácskozási joggal vehetnek részt, napirendi pontra javaslatot nem tehetnek és a szavazásban sem vehetnek részt.

2.4.2    Az alapszabály módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

2.4.3    Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

2.4.4    Azokban az ügyekben melyek tárgya nem a 2.4.2 illetve 2.4.3 pontok alá tartozó, a közgyűlés a határozatát egyszerű szótöbbségével hozza meg.

2.4.5    A közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza. Kivéve:

a)  az Egyesület vezető tisztségviselői, tisztségviselői megválasztása, visszahívása és felmentése,

b)  azokban az ügyekben melyek tárgyalása előtt a közgyűlés nyílt szavazással úgy döntött, hogy az arról való szavazást titkos formában kell végrehajtani.

2.4.6    A 2.4.3 pontba foglaltakon kívül a közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van.

2.4.7    A közgyűlésen megjelent tagok létszámából adódó határozatra képtelenség esetén, 30 naptári napon belüli időpontra, azonos napirenddel összehívott újabb közgyűlés – amennyiben a meghívóban tagok figyelmét erre a tényre, jogkövetkezményre előzetesen felhívták – az eredeti napirend tekintetében a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, kivéve 2.3 d) és 2.4.3 pontok szerinti eseteket.

2.5. A közgyűléshez kapcsolódó egyéb feladatok

2.5.1    A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell a megjelentek, különösen a szavazásra jogosult tagok számát, a tárgyalt ügyek (indítványok) összefoglalását, a határozatokat és a szavazás eredményére vonatkozó adatokat.

2.5.2    A jegyzőkönyvet az elnök, vagy a helyette eljáró más vezető tisztségviselő által erre felkért személy készíti el. Azt, az elnök, vagy akadályoztatása esetén más vezető tisztségviselő írja alá és a közgyűlésen erre megválasztott két tag hitelesíti.

2.6. Írásban történő szavazás

2.6.1    Minden olyan kérdésben, mely nem kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik, a tagok – a közgyűlés összehívása nélkül – írásban szavazhatnak.

2.6.2    Az írásbeli szavazásra az elnökség határozata alapján kerülhet sor.

2.6.3    A szavazás postai úton zárt borítékban küldött szavazólapon, illetve annak kitöltésével történik. A szavazólapot a tagnak a szavazat leadására kitűzött határidő előtt legalább 15 nappal korábban el kell küldeni. A szavazólapot a szavazó tagnak alá kell írnia. Az a kitöltött szavazólap, mely nem tartalmazza a szavazó aláírását vagy a szavazó akaratnyilvánítása egyértelműen nem meghatározható, érvénytelen.

2.6.4    A szavazólap tagokhoz történő postai kézbesítésének költsége az Egyesületet, a kitöltött szavazólap Egyesülethez való visszajuttatásának költsége a tagot terheli.

2.6.5    Írásbeli szavazás esetén is minden tagot egy-egy egymással egyenlő szavazat illet meg.

2.6.6   Érvénytelen az írásbeli szavazás, ha a tagok több mint a fele nem, vagy érvénytelenül szavazott.

2.6.7    Érvényes szavazás esetén a visszaküldött érvényes szavazólapok szavazat szerinti értékelését az elnökség végzi. Az értékelésről jegyzőkönyvet kell felvenni.

2.6.8    A határozat az érvényes szavazólapok több mint a fele által támogatott szavazatnak kell, hogy megfeleljen.

3. Az Egyesület vezető tisztségviselői és tisztségviselői

3.1.      Az Egyesület vezető tisztségviselői: az elnökség elnöke és tagjai.

3.2. Az Egyesület tisztségviselői: felügyelőbizottság elnöke és tagjai, továbbá az etikai bizottság elnöke és tagjai.

3.3. A vezető tisztségviselőket és a tisztségviselőket a közgyűlés titkos szavazással választja négy év időtartamra.

3.4. Nem lehet vezető tisztségviselő vagy tisztségviselő:

- aki nem tagja az Egyesületnek,

- a különleges jogállású tag,

- akit a bíróság cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezett

- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek mindaddig, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,

- aki az Egyesület, a tag, pártoló vagy próbaidős tag vagyonába vagy birtokába tartozó tárgyban szándékosan kárt okozott, a károkozástól számított öt évig,

- aki az Egyesület alapszabályával vagy más szabályaival, rendjével, a közgyűlés határozatával közösségellenes módon szembeszegült és ezt az elnökség határozatban, megállapította, a határozat jogerőre emelkedésétől számított öt évig.

3.5.      Az Egyesület elnökségének tagja és elnöke nem választható meg egyidejűleg a felügyelőbizottság vagy az etikai bizottság tagjává, elnökévé.

3.6. A vezető tisztségviselők, tisztségviselők, az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelességeik megszegésével az Egyesületnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint egyetemlegesen felelősek.

       Nem terheli a felelősség azt a vezető tisztségviselőt, tisztségviselőt, aki a kárt okozó határozat ellen szavazott vagy az ilyen intézkedés ellen tiltakozott és tiltakozását a felügyelőbizottságnak haladéktalanul bejelentette.

3.7.      Megszűnik a vezető tisztségviselő, tisztségviselő megbízatása:

- a megbízatás időtartamának lejártával,

- lemondásával,

- közgyűlés általi visszahívásával, felmentésével

- tagsági viszonyának megszűnésével.

3.8. Az Egyesület vezető tisztségviselői, tisztségviselői választása

3.8.1.   Az alapszabály szerinti négy éves választási ciklus lejárta előtt legalább hat hónappal az etikai bizottság feladata az Egyesület legalább három tagjából álló jelölő és a választást lebonyolító bizottság megválasztásának megszervezése.

3.8.2.   A jelölő és választási bizottság tagjai nem választhatók vezető tisztségviselőnek, tisztségviselőnek.

3.8.3.   A jelölő és választási bizottság ügyrendjét, munka és döntési módszerét, a választás rendjét saját maga állapítja meg, abban csak a közgyűlés utasíthatja.

3.8.4.   A jelölő és választási bizottság és tevékenysége, az eredményes választást követő napon külön intézkedés nélkül megszűnik.

4. Elnökség

4.1.    Az elnökség öt tagból áll, melynek feladata az Egyesület ügyvezetésének ellátása. Az elnökség két közgyűlés közötti időszakban az Egyesület operatív irányító szerve. Tevékenységéért a közgyűlésnek felelős.

4.2.    Az elnökség elnökét és további tagjait a közgyűlés választja meg négy évre. Az elnökség elnökévé és további tagjává csak az Egyesület tagja választható meg, akik feladatukat személyesen kötelesek ellátni.

4.3.    Az elnökség elnöke, az Egyesület elnöke.

4.4.    Az elnökség elnöke és tagjai az Egyesület vezető tisztségviselői. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztségnek választással történő elnyerése, valamint a megválasztott által történő elfogadásával jön létre.

4.5.    A vezető tisztségviselőre vonatkozó összeférhetetlenségi, illetve kizáró szabályok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22 pontja szerintiek.

4.6.    Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az Egyesület tevékenységéről vagyoni, pénzügyi helyzetéről, gazdálkodásáról, az éves munkaterv és a sportterv végrehajtásáról beszámolni.

4.7.    Az elnök az elnökség tagjai közül kijelöli az Egyesület titkárát, gazdasági vezetőjét, a sportfelelőst és a telepfelelőst. Tevékenységük feladatmegosztását a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell rögzíteni. Az elnök a kijelölés megváltoztatására jogosult.

Az Egyesület ügyvezetése:

4.8.    Az elnökség, a jogszabályoknak, a közgyűlés határozatainak megfelelően irányítja az Egyesület tevékenységét.

4.9.    Az elnökség dönt minden olyan ügyben, melynek eldöntése nem tartozik a közgyűlés, vagy az Egyesület más szervének hatáskörébe.

4.10. Az elnökség feladatkörébe tartozik különösen:

a) az Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala,

b) a beszámolók, munka és sporttervek előkészítése, és azok közgyűlés elé terjesztése,

c) az éves költségvetés elkészítése, és annak a közgyűlés elé terjesztése,

d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása,

e)  az Egyesület jogszabály és alapszabály szerinti működésének biztosítása, a tisztségviselők megválasztásának előkészítése,

f)  a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése,

g) az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása,

h)  részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre,

i)   a tagság nyilvántartása,

j)   az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek a vezetése,

k)  az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése,

l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata, és annak bekövetkezte esetén a Polgári Törvénykönyvben előírt intézkedések megtétele, és

m) a jogfenntartó tagság iránt benyújtott kérelem elbírálása,

n) a 13.4 pontja szerinti felmondási jog gyakorlása,

         o)  a 13.7 pont alatti esetben a tag felvételéről való döntés.

5. Felügyelőbizottság

5.1.    A közgyűlés négy év időtartamra háromtagú felügyelőbizottságot és a bizottság tagjai közül elnököt választ.

5.2.    A felügyelőbizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály, az egyesület szabályai, határozatai végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.

5.2.1.   A felügyelőbizottság ellátja a tagok érdekeinek a képviseletét és ennek érdekében az Egyesület egész tevékenységére kiterjedő folyamatos ellenőrzést, végez.

5.2.2    A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek a cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

A felügyelőbizottság működése:

5.2.3. A felügyelőbizottság jogosult

- az Egyesület szervének működésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálni,

- az elnökség figyelmét felhívni, hogy a jogszabályoknak, az alapszabálynak vagy az Egyesület más belső szabályzatának megfelelően járjon el,

- indítványozhatja az elnökség egészének vagy egyes tagjainak felmentését, felelősségre vonását, továbbá a közgyűlés összehívását,

- összehívhatja a közgyűlést, ha az elnökség nem tesz eleget erre vonatkozó kötelességének

- az elnökség beszámolója alapján véleményt nyilvánítani az Egyesület gazdálkodásáról és a közgyűlés elé terjesztett más jelentésekről, beszámolókról,

- javaslatot tehet a közgyűlésnek a tisztségviselők díjazásának megállapítására.

5.2.4.   A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévő tagjainak a szótöbbségével hozza.

5.2.5.   A felügyelőbizottság tevékenységéről évente legalább egyszer a közgyűlésnek beszámol.

5.3.    Az Egyesület más szervei kötelesek napirendre tűzni, és érdemben tárgyalni a felügyelőbizottság indítványait, javaslatait.

5.4.    A felügyelőbizottság elnöke – vagy az elnöke által megbízott tagja – az elnökség ülésén és az Egyesület bármely más testületének ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

5.5. A felügyelőbizottság jogosult az Egyesület irataiba betekinteni, a tisztségviselőktől, tagoktól, pártoló tagoktól felvilágosítást kérni.

6. Etikai bizottság

6.1.    A közgyűlés négy év időtartamra háromtagú etikai bizottságot és a bizottság tagjai közül elnököt választ.

6.2. Az etikai bizottság az Egyesületen belüli jogsértések, normasértések, érdeksérelmek ügyében és a tagsági jogvitákban egyeztetést végez, és dönt mindazokban a kérdésekben, melyeket jogszabály, alapszabály vagy a szervezeti és működési szabályzat nem utal más szerv hatáskörébe.

6.3.    Az etikai bizottság feladatai teljesítése során jogosult az Egyesület, továbbá az ügyben érintett tag(ok), különleges jogállású tag(ok) üggyel kapcsolatos irataiba betekinteni, a    vezető tisztségviselőktől, tisztségviselőktől, tagoktól, jogfenntartó vagy próbaidős tagoktól felvilágosítást kérni.

6.4.    Az etikai bizottság jogosult jogellenesség vagy az Egyesület alapszabályába vagy más belső szabályába, közgyűlési határozatba ütköző magatartás vagy mulasztás esetén a elnökség részére javaslatot előterjeszteni, szankciók alkalmazására.

6.5.    A tagsági viszony kizárással, vagy felmondással való megszüntetése tárgyú ügyekben az etikai bizottságnak véleményezési kötelezettsége van, melyet a lehető legrövidebb idő alatt köteles teljesíteni.

6.6. Az etikai bizottság feladata a vezető tisztségviselők, tisztségviselők választásához kapcsolódó jelölő és választási bizottság tagjai megválasztásának előkészítése, lebonyolítása.

IV. fejezet

Az Egyesületi tagsági viszony

7. Tagsági viszony létrejötte:

Az Egyesület tagja lehet minden természetes személy, továbbá jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, akik/amelyek az Egyesület alapszabályát és egyéb belső szabályzatait magukra nézve kötelezően elismerik, és tagfelvétel iránti kérelmüket legalább két tag, írásban indokolt módon, támogatja. Az Egyesület tagjává lehet válni az Alapszabály 13.6. pontjában foglaltak szerint is.

7.1.    A tagfelvétel iránti kérelmét a kérelmezőnek az egyesület elnökségéhez címezve kell írásban benyújtani. A benyújtott kérelmek alapján tagfelvételről, vagy a legfeljebb egy naptári év időtartamra történő próbaidős taggá történő felvételről, a közgyűlés évente legalább egy alkalommal dönt. A döntésről a belépni kívánó személyt az elnök, írásban értesíti. A közgyűlés felvételt elutasító határozatát indokolni nem kell. 

7.2.    A felvételi kérelmet elutasító döntés ellen a tagságot kérelmező a közgyűléshez címzett, de az elnökséghez benyújtott kérelemmel fordulhat. Ilyen kérelmek tárgyában az etikai bizottság véleményezését követően a következő közgyűlés dönt.

7.3.    A tagsági viszony a tagfelvételről szóló határozat meghozatalának időpontjában jön létre.

7.4.    Az Egyesület tagjait – a különleges jogállású tagok kivételével – egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik. A tag, tagsági jogait kizárólag személyesen gyakorolhatja, kötelezettségeit személyesen köteles teljesíteni.

7.5.    A tagsági jogok forgalomképtelenek.

7.6.    A tagsági jogok nem örökölhetőek, azonban a természetes személy tag örököse a 13.6 pontban foglaltak szerint kérheti, hogy az elhunyt tag helyett az Egyesület vegye fel tagnak.

 

 
Óra
 
Nézettség
Indulás: 2006-07-19
 
Naptár
2020. Szeptember
HKSCPSV
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
<<   >>
 
Társalgó
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 

Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS &#8226; Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease &#8881; Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...    *****    Horoszkóp megrendelések, asztrológiai és ezoterikus olvasmányok, szoftverek, letöltések. Szeretettel várlak az oldalon!!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,3 év elõrejelzéssel + ajándék névmisztikai elemzés júliusban. Rendeld meg most!!!    *****    Szeretnél egy nagyon részletes születési horoszkópot, 3 év elõrejelzéssel, vagy egy párkapcsolati elemzést? Rendeld meg!